Alternatif Menü
       Ana Sayfa
       Huder Forum
       Dergimiz
       Dokümanlar
       Site Üyeleri
       İnternet Bağlantıları
       Yargı Kararları
       Planlanan Faaliyetler
       Gerçekleşen Faaliyetler
       Sürekli Faaliyetler
       Ziyaretler
       Basın Açıklamaları
       Şube Yöneticilerimiz
       Tüzüğümüz
       İletişim ve Ulaşım
       Fotoğraf Galerisi
       Site İçi Arama
       Basında HUDER

En Hit 10 Döküman
 
1 Hukuk Devleti Olmaklığın Dayan 18180
2 Yemen Gezi Notları 16401
3 Bosna Hersek Gezi Notları 16317
4 Devre tatil sözleşmelerinde di 15181
5 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14554
6 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Cumhu 12786
7 Başörtüsünün Hukuki Mahiyeti 11566
8 Mısır-Ürdün-Suriye Gezi Notlar 9785
9 Memurların Yargılanması 9112
10 AİHM'e başvuru ve sonrası 7384
 

Son Eklenen 10 Döküman
 
1 Hukuk, Hukukçu ve Hukukta Refo 5865
2 Türk Demokrasisinin 56 Yılı ve 6773
3 Öyleyse Neden 6695
4 Sunuş 5724
5 Afet Kararnameleri 6109
6 Hukukçular İçin Muhtemel Mesle 6036
7 Havana Kuralları 5623
8 Borsa ve Bölgesel Borsalar 6243
9 Memurların Yargılanması 9112
10 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14554
 

En Çok Okunan 10 Karar
 
1 Devre tatil sözleşmesinin ipta 17472
2 Devre tatil sözleşmesinin ipta 13291
3 İdari para cezaları kesinleşme 11846
4 İcra takiplerinde asgari vekal 10862
5 Vergi davalarında nisbi ve üst 8655
6 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 8484
7 Eğitime Hazırlık Ödeneği (Kırt 8307
8 Telekom Sabit Ücret İptal Kara 8203
9 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 7929
10 Devre tatil sözleşmesinin ipta 7846
 

Son Eklenen 10 Karar
 
1 Telekomun uyguladığı sabit ücr 4846
2 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 6126
3 Davayı kazanan İlam aslının al 6401
4 E-Posta Ile Sovme Sucu 5761
5 İdari para cezaları kesinleşme 11846
6 Adil yargılanma hakkı 6786
7 Tel. Hattı almadan ADSL kulla 6369
8 Evlilik nedeniyle iş akdinin f 7024
9 Başörtüsüne ilişkin iptal kara 5417
10 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 7080
 
 
Danıştay 8. Daire 2007/1040 E. ve 2008/334 K.
  

İcra takiplerinde asgari vekalet ücreti
 

 

 

T.C.
Danistay
8.Dairesi

Esas: 2007/1040
Karar: 2008/334
Karar Tarihi: 23.01.2008

ÖZET: Avukatların icra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerindeki hukuki yardımları karşılığında alacakları avukatlık ücreti için Tarifenin ihdas edilmiş amacıyla bağdaşmayacak şekilde asgari sınırı ortadan kaldırılan dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.

(1136 S. K. m. 168)

Davanın Özeti: Avukat olan davacı tarafından 13.12.2006 gün ve 26375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari ücret Tarifesinin İcra ve İflas Müdürlükleri ile İcra Mahkemelerinden Ücret başlıklı 11. maddesinin 1.fıkrasında yer alan, <Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.250,00 YTL’ ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçmez> şeklindeki düzenlemenin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin amacıyla bağdaşmayacak şekilde icra takiplerinde alınacak vekalet ücreti için asgari sınırı ortadan kaldırdığı ileri sürülerek iptali istemidir.

Savunmalarının Özeti: Davalı idareler tarafından; dava konusu düzenleme ile küçük miktarlardaki alacaklar için takibin muhatabında ölçüsüz bir yaptırım niteliğinde sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde vekalet ücreti alınmasının önüne geçildiği; su, doğalgaz, elektrik gibi hizmetlerin sunumundan kaynaklanan icra takiplerinde tüketicinin korunduğu, bazı kurum ve kuruluşlarda avukatlarla karşı tarafın vekalet ücretine dayanacak şekilde anlaşmak suretiyle yanlış takip politikaları sonucu avukatlık mesleğinin zarar görmesinin engellendiği ve anılan düzenlemenin taraflarca ölçüsüz yükümlülükler getirilmemesi hususu ve kamu yararı gözetilerek hazırlandığı bu sebeple davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Volkan ÇAKMAK’ ın Düşüncesi: İcra ve İflas müdürlükleri ile icra mahkemelerindeki hukuki yardımlar için alınacak avukatlık ücreti açısından asgari sınırı ortadan kaldıran dava konusu düzenlemenin, avukatların gerçekleştirdikleri hukuki yardımlar mukabilinde alacakları ücretin asgari sınırını belirleyen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ihdas ediliş amacıyla bağdaşmadığı, Tarifenin kendi içindeki tutarlılığı bozduğu ve bu nedenlerle iptali gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Gülşen BİŞKİN’in Düşüncesi: 13.12.2006 günlü ve 26375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan <…. Bu tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.250.00 YTL’ ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez> şeklindeki düzenlemenin iptali istemiyle, avukat olan davacı tarafından dava açılmıştır.

Avukatlık Kanununun 168 inci maddesini verdiği yetkiye dayanılarak Türkiye Barolar Birliğince hazırlanan ve Adalet bakanlığının onayı ile yürürlüğe giren tarifenin, dava konusu edilen 11 inci maddesinin 1 nci fıkrası ile bir yıl önceki tarifede Şeklinde iken, 2007 yılı tarifesinde bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadarki asıl alacak miktarı 1.250.00. YTL’ ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez şeklinde düzenlenmiştir.

Dava dilekçesinde davacı, maktu ücretinin kaldırıldığını, mesela 30.00 liralık bir takip için KDV dahil 3.60 lira gibi cüzi bir ücretin belirlendiğini belirtse de dava konusu düzenleme ile maktu ücret kaldırılmamıştır. Asıl alacak miktarı 1.250.00 liraya kadar olan takiplerin 125 lira maktu vekalet ücretine tabi olduğu belirtilmiş, ancak 1.250.00 liranın altındaki takiplerde maktu ücretin asıl alacağı geçmeyeceği kuralı konmuş yani aslı 30 lira olan bir takip için ilgili yılda hak edilecek vekalet ücreti 30 lira ile sınırlandırılmıştır.

Bu düzenleme gerekçesinde de açıklandığı gibi çok küçük tutarlı takiplerde vekalet ücretinin hakkaniyete ve adalete aykırı sonuçlar doğurduğu görülerek Adalet Bakanlığının önerisi doğrultusunda hazırlanmıştır. Maktu ücreti tümüyle kaldırmamış ancak belli tutara kadar olan alacaklarda aslı geçmeyeceği kuralına koyarak bu ücreti dengelemeye çalışmıştır. Dava konusu edilen maddenin, değişiklikten önceki halinin; uygulamada ortaya çıkan sorunlar nedeniyle, avukatları ve vekalet veren kişileri yasal dayanağı olmayan anlaşmalar yapmaya yönelttiği, takip edilen borçluları kaldıramayacakları yük altına soktuğu, böylece borcun tahsilini de zorlaştırarak avukatlık hizmetinden yararlananlara da zarar verdiği tespit edilerek, tutar makul düzeye çekilmiştir.

Yapılan düzenlemede yetki yasasına ve mevzuata aykırılık bulunmadığı davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince duruşma için önceden belirlenen 23.01.2006 gününde, davacı Cevat Balta ve davalı idarelerden Türkiye Barolar Birliği vekili Av. Seray Şenfer’in geldikleri, davalı idarelerden Adalet Bakanlığı temsilcisinin ise gelmediği görüldükten, tarafların sav ve savunmaları ile Danıştay Savcısının düşüncesi dinlendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık, 13.12.2006 gün ve 26375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari ücret Tarifesinin İcra ve İflas Müdürlükleri İle İcra Mahkemelerinden Ücret başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, <Şu kadarki asıl alacak miktarı 1.250.00 YTL’ ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.> Şeklindeki düzenlemenin iptali isteminden doğmuştur.

Avukatlık Yasasının 168. maddesinin de; Hükmü yer almaktadır.

13.12.2006 gün ve 26375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesi; Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para ve para ile değerlendirilebiliyorsa avukatlık ücretinin tarifenin üçüncü kısmına göre belirleneceği ve bu ücretin Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde tespit edilen ücretten az olamayacağını hüküm altına almıştır.

Alıntısı yapılan düzenlemelerden açıkça anlaşıldığı üzere, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin amacı, avukatların mesleklerini icra ederken hak edecekleri ücret için belli bir asgari sınır getirmektir. Bir başka ifadeyle yapılan hukuki yardımın niteliği veya niceliği ne olursa olsun avukatın verdiği hukuki hizmetin maddi karşılığının belli bir miktarın altına düşmesini engellemektedir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11. maddesinin birinci fıkrasında; İcra ve İflas müdürlükleri ile icra mahkemelerindeki hukuki yardımlar için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin üçüncü kısmında yer alan nispi oranlar üzerinden vekalet ücretinin tespit edileceği belirtilmiştir. Dava konusu edilen kısmında ise asıl alacak miktarı 1.250.00 YTL’ ye kadar olan icra takipleri için avukatlık ücretinin aynı tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücret olacağı belirlenmiş ve bu ücretin asıl alacağı geçmeyeceği hükme bağlanmıştır.

13.12.2006 gün ve 26375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi bu düzenleme ile avukatların icra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerindeki hukuki yardımları için hak edecekleri vekalet ücreti konusunda bir asgari sınırdan yoksun hale gelmektedir. Dolayısıyla bu düzenleme yapacakları hukuki yardımlara mukabil avukatların alacağı vekalet ücretinin asgari haddini belirleyen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin varlık amacıyla ters düşmektedir. Ayrıca dava konusu düzenleme aynı Tarifenin 12. maddesinde tarifenin üçüncü kısmına göre nispi olarak belirlenen avukatlık ücretinin belirli bir sınırın altına düşmesi için getirilen düzenleme ile de bağdaşmamakta ve bu durum tarifenin kendi içindeki tutarlığını bozmaktadır.

Diğer taraftan, Adalet Bakanlığı 168. madde uyarınca anılan tarifenin ilgili maddesi için 08.11.2006 günü yazısıyla yolunda görüş bildirmiş ve asgari haddin tamamen kaldırılmasının adli olmayan bir uygulamaya sebep olacağını belirtmiştir.

Bu durumda, avukatların icra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerindeki hukuki yardımları karşılığında alacakları avukatlık ücreti için Tarifenin ihdas edilmiş amacıyla bağdaşmayacak şekilde asgari sınırı ortadan kaldırılan dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 13.12.2006 gün ve 26375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesinin 11. maddesinin 1. fıkrasında yer alan <Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.250.00 YTL ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez> şeklindeki düzenlemenin iptaline 117.90 YTL yargılama giderinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, artan 20.50 YTL posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine 23.01.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak:

 

Bu kategoriyle ilişkili diğer kararlar
 
1 CMK Avukatlık Ücretlerinin Faizi 2884
2 Vergi davalarında nisbi ve üstsınırsız vekalet ücret 8655
3 İcra takiplerinde asgari vekalet ücreti 10863
4 Stajyer avukatların sigortalı çalışması 3734
 

  Okunma Sayısı: 10863 Ekleyen: Av. Özgür SOLAK

   
Üye Girişi

Şifre:

 


Haftanın Karikatürü


Anket

CUMHURBAŞKANI KİM OLSUN ?

Toplam Oy : 496

 
2007-20010 © Huder.org