Alternatif Menü
       Ana Sayfa
       Huder Forum
       Dergimiz
       Dokümanlar
       Site Üyeleri
       İnternet Bağlantıları
       Yargı Kararları
       Planlanan Faaliyetler
       Gerçekleşen Faaliyetler
       Sürekli Faaliyetler
       Ziyaretler
       Basın Açıklamaları
       Şube Yöneticilerimiz
       Tüzüğümüz
       İletişim ve Ulaşım
       Fotoğraf Galerisi
       Site İçi Arama
       Basında HUDER

En Hit 10 Döküman
 
1 Hukuk Devleti Olmaklığın Dayan 18180
2 Yemen Gezi Notları 16401
3 Bosna Hersek Gezi Notları 16317
4 Devre tatil sözleşmelerinde di 15181
5 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14553
6 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Cumhu 12786
7 Başörtüsünün Hukuki Mahiyeti 11566
8 Mısır-Ürdün-Suriye Gezi Notlar 9785
9 Memurların Yargılanması 9112
10 AİHM'e başvuru ve sonrası 7384
 

Son Eklenen 10 Döküman
 
1 Hukuk, Hukukçu ve Hukukta Refo 5865
2 Türk Demokrasisinin 56 Yılı ve 6773
3 Öyleyse Neden 6695
4 Sunuş 5724
5 Afet Kararnameleri 6108
6 Hukukçular İçin Muhtemel Mesle 6036
7 Havana Kuralları 5623
8 Borsa ve Bölgesel Borsalar 6243
9 Memurların Yargılanması 9112
10 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14553
 

En Çok Okunan 10 Karar
 
1 Devre tatil sözleşmesinin ipta 17472
2 Devre tatil sözleşmesinin ipta 13291
3 İdari para cezaları kesinleşme 11846
4 İcra takiplerinde asgari vekal 10862
5 Vergi davalarında nisbi ve üst 8655
6 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 8484
7 Eğitime Hazırlık Ödeneği (Kırt 8307
8 Telekom Sabit Ücret İptal Kara 8202
9 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 7929
10 Devre tatil sözleşmesinin ipta 7846
 

Son Eklenen 10 Karar
 
1 Telekomun uyguladığı sabit ücr 4846
2 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 6126
3 Davayı kazanan İlam aslının al 6401
4 E-Posta Ile Sovme Sucu 5761
5 İdari para cezaları kesinleşme 11846
6 Adil yargılanma hakkı 6786
7 Tel. Hattı almadan ADSL kulla 6369
8 Evlilik nedeniyle iş akdinin f 7024
9 Başörtüsüne ilişkin iptal kara 5417
10 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 7080
 
 
Mudanya Kaym. Tük.Sor.Hak.Hey. 2008/19 K.
  

Telekom Sabit Ücret İptal Kararı
 

 

 

T.C
MUDANYA KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı
Karar No :2008/19 Karar Tarihi: 16/04/2008

Mudanya Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır

Şikayet Eden: Erol KILIÇIER
Vekiller: Av.Süreyya ATABEKOĞLU- Av.Nimet DÖNMEZ- Av.OMurat KILIÇIER- Av.Gonca KARALAR- Av.Tezcan UÇAR- Av.M.Nejat ÖZ
Ulubatlı Hasan Bulvarı Falcon İş Merkezi Kat 2 No: 16 / BURSA

Şikayet Edilen: Türk Telekom A.Ş. İşletme Şefliği
Ömerbey Mah. Mudanya/BURSA

Şikayet konusu : 0224 ??? 01 56 Numaralı Telefonun Aylık/yıllık ücret iptali Şikayet Tarihi : 01.04.2008

Raportör: Şadi AKDAĞ Sivil Savunma Memurluğu MUDANYA

Olayın Özeti :Tüketici Erol KILIÇIER (Vekiller : Av.Süreyya ATABEKOĞLU- Av.Nimet DÖNMEZ- Av.OMurat KILIÇIER- Av.Gonca KARALAR- Av.Tezcan UÇAR- Av.M.Nejat ÖZ) Hakem Heyetimize 24.03.2008 tarihinde yapmış olduğu münacatla, Abonesi bulunduğu 0224 549 01 56 numaralı telefondan aylık/yıllık ücret adı altında haksız olarak Türk Telekom A.Ş. tarafından ücret alındığını, bu ücretin 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 4/A. maddesinde belirtildiği üzere ayıplı hizmet niteliğinde olan faturaya yansıtılan aylık 10,64 YTL. Aylık/yıllık ücretin iptalini ve 01.03.2003 tarihinden itibaren alınan toplam 812,35 YTL iadesini taleo etmektedir.
Şikayet edilenin Savunmasının Özeti:24.03.2008 tarih ve 2008/18 sayılı İl;e Hakem Heyetinin yazısına cevaben;
Karun ile düzenlendiği belirtilen ve Yüksek yargı organı tarafından 406 sayılı Kanunun Ek 18. maddesinde yapılan düzenlemeden Türk Telekom'un sabit ücret kalemini de içeren tariflerinin yetkili otorite tarafından onaylamasından Önce dahi, sabit ücretin hukuka uygun olduğu hususunda pek çok hüküm bulunduğunu ve aynı maddenin son fıkrasında geçen "sabit ücret" ifadesinin, Anayasaya aykırı olduğu iddiasını yüksek yargı organı Anayasa mahkemesinin reddettiğini bildirmiştir.
Tarifenin Telekomünikasyon Kurumu'nun onayına ve açık idari yargının denetimine tabi olduğu belirtilmiştir. Sabit ücretin hukuka uygun olduğunu Devlet adına onay yetkisi Telekomünikasyon kurumu'na ait olan sabit ücretin esaslı bir unsuru olan bu konu hakkında Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin herhangi bir karar vermesinin yetki aşı;..; olacağını, fiilen ve hukuken mümkün olmadığı ifade edilmiştir.
Sabit ücret dayanağını kanundan alan her an telefon görüşmesi yapabilme imkanının aboneye sağlanması amacıyla ve işletme maliyetleri gözetilerek hizmet karşılığı alınan bir ücret olduğu belirtilmiştir. Abonelere sunulan sabit telefon hizmetinin belli bir kısmı için alınan sabit ücretin karşılıksız alındığı iddiasının hukuki bir değerinin bulunmadığım, Türk Telekom da sabit telefon hizmetlerinin bir gereği olarak sabit ve geri dönüşü mümkün olmayan yatırımlar yaptığı sektörün sabit telefon hizmetlerinde hakim operatörü olarak, tamamen kamu hizmeti vermek amacı, kar gayesi gütmeyen, sadece tesisin korunması ve işler halde bulunması, abonelerin diledikleri anda hizmetten yararlanma amacına yönelik harcamaları da yapmak olduğu, sabit ücret uygulamasının aboneler arasında eşitliğin sağlanmasına imkan verdiği belirtilerek şikayetçinin iddia ve taleplerinin reddi talep edilmektedir.
İnceleme ve Gerekçe: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunun 6. maddesi gereği: "Satıcı veya Sağlayıcının Tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine düzensizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır." Denilmektedir.
Aboneden alınan aylık/yıllık ücret, değiştirme, kaldırma, devir edilememe gibi işlemler sözleşmeyle taraflar arasında imzalanması ve hukuka uygun olması gerekmektedir. Hukuka uygun sözleşme, her ne kadar bu değiştirme, kaldırma ve devir etmeme etkileri geleceğe yönelik olacaksa da hiçbir gerekçe yokken ya da makul bir neden gösterilmeksizin alınan aylık yıllık ücretin sözleşmede belirtilmediğinden ayıplı hizmet niteliğindedir.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunun 4/A maddesi gereği "Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarda veya standartlarda veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğe aykırı olan yada yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir."
Ücretin bir emek veya hizmet karşılığı olarak alınan parayı ifade ettiği, telefon abonelerinden alınan aylık/yıllık ücretin herhangi bir emek veya hizmet karşılığı olmadığı, yasa çıkarma yetkisine dayanılarak hiçbir karşılığı olmaksızın aylık/yıllık ücret adı altında bedel alınmasının temel hak ve özgürlükleri ekonomik yönden engelleyeceği, kişinin kendisine verilecek hizmetin ne olduğunu ve karşılığı ücretin nasıl belirlendiğini bilme hakkının bulunduğu, Devletin tüketicileri aşırı fiyata karşı koruması gerektiği, herkesin haberleşme Özgürlüğüne, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip bulunduğu, Anayasa'nın 5. maddesine göre, Devlete düşen görevin bu engelleri ortadan kaldırmak olduğu, aylık/yıllık ücretin telefondan yararlanma olanaklarını azaltması nedeniyle Anayasa'nın 22. maddesinde yer alan haberleşme hürriyetini de kısıtladığı, bu nedenlerle, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun Ek 18. maddesinin sonuna 4502 sayılı Yasa ile eklenen fıkrada yer alan "aylık/yıllık ücret sözcüklerinin Anayasa'nın 5., 22. ve 56. maddelerine aykırılık oluşturduğu,
sözleşmede konu ile ilgili aylık/yıllık ücret kesintisi belirtilmemiş olduğundan tek taraflı haksız şart doğmuştur. Haberleşmeye yapılan müdahalelerde ve kısıtlamalarda, gerek bireyler gerekse kamu aleyhine sonuçların doğmamasına, hizmet alam belirtilmeyen "AYLIK/YILLIK ÜCRET" bedeli adı altında alınan ücretin, İdare Hukukunda bir çok noktada karşımıza çıkan kişi yararı, kamu yararı dengelemesi ihtiyacı burada da kendisini göstermektedir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunun 4/A maddesi gereğince aylık/yıllık ücret bedeli ayıplı hizmet niteliğindedir.
SONUÇ:
Şikayet edilen Türk Telekom'un aylık/yıllık ücret uygulaması; "4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" açısından da haksız şart içeren, tüketici mevzuatına aykırı mesnetsiz bir kazançtır. Türk Telekom, her ay 'aylık/yıllık' ücret adı altında aylık 2 ila 95 YTL arasında ücret almaktadır Anayasa Mahkemesinin esastan yaptığı inceleme sonucunda reddettiği ücret "sabit ücrettir". Burada alman ücretin sabit ücret olmadığı, 2 YTL ile 95 YTL arası değişik miktarlarda ve aylık/yıllık ücret adı altında alındığı görülmektedir. Haksız olarak alman bu ücret karşılığında herhangi bir hizmet de verilmemektedir. Bu durum Türk Telekom'un alternatifsizliği nedeniyle mecburen hizmet almaya çalışan tüketicinin mecburiyetinin kötüye kullanılmasıdır. İyi niyet, hakkaniyet, dürüstlük kuralının gereklerine aykırı olarak ölçüsüz şekilde aboneyi mağdur eden bir bu uygulama Danıştay 10. Dairesi'nin sabit ücretin haksızlığı nedeniyle 2000/1522 sayılı kararının yok sayılarak yargı kararlarını çiğnenmesidir. Danıştay 10. Dairesi 2000/1522 sayılı iptal kararında; "Yapılan iş ve hizmetler karşılığı belirlenip alınacak ücretlerin dışında, belirlenen tarifede değişiklik yapılmaksızın ilgililerden ayrıca, karşılığında konuşma hakkı da tanınmadan ayrı bir ücret istenilmesine yasal olanak bulunmamaktadır." Bu güne kadar verilen tüm kararlar SABİT ÜCRETle ilgili kararlar olup, sabit ücret uygulaması CSM operatörlerine (cep telefonlarına) uygulanmaktadır. Tüketici aylık/yıllık ücrete itiraz etmektedir. Aylık/yıllık ücret adı altında alman ücretin sabit ücret olmadığı 2.00 YTL ile 99.00 YTL arası değişik kalemlerden yansıtıldığı görülmektedir..
KARAR: Aylık/yıllık ücret adıyla kesilen ücretin sabit bir ücret olmadığı, herhangi bir hizmet karşılığı I olmadığına, sözleşmede belirtilmediğinden, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 4/A. maddesinde belirtildiği üzere ayıplı hizmet niteliğinde olduğundan, tüketici talebenin yerinde görülerek, faturaya yansıtılan aylık 10,64 YTL. Aylık/yıllık ücretin iptalini ve 01.03.2003 tarihinden alınan toplam 812,35.YTL iadesi, Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan Adnan GÜL
Üye Selman ŞAMATACI
Üye Emir Ali USTA
Üye H.Emin CENGİZ
Üye Mehmet TURAL

-----------------------------------


* Balıkesir Tüketici Hakem Heyeti Kararı için TIKLAYINIZ

** Isparta Tüketici Hakem Heyeti Kararı için TIKLAYINIZ


** Balıkesir Tüketici Mahkemesinin kararı için TIKLAYINIZ


***HUDER tarafından hazırlanmış dilekçe örneği için için TIKLAYINIZ

--------
*********Bu konudaki olumsuz YARGITAY kararı ve bu karara ilişkin Eskişehir Tüketici Mahkemesi kararı için TIKLAYINIZ

Kaynak:

 

Bu kategoriyle ilişkili diğer kararlar
 
1 Telekomun uyguladığı sabit ücret 4846
2 Telekom sabit ücret hukuka aykırı (Mahk.Kararı) 5352
3 Telekom sabit ücret hukuka aykırı (Heyet Kararı) 3775
4 Telekom Sabit Ücrete İptal Kararı 6416
5 Telekom Sabit Ücret İptal Kararı 8203
 

  Okunma Sayısı: 8203 Ekleyen: Av. Özgür SOLAK

   
Üye Girişi

Şifre:

 


Haftanın Karikatürü


Anket

CUMHURBAŞKANI KİM OLSUN ?

Toplam Oy : 496

 
2007-20010 © Huder.org