Alternatif Menü
       Ana Sayfa
       Huder Forum
       Dergimiz
       Dokümanlar
       Site Üyeleri
       İnternet Bağlantıları
       Yargı Kararları
       Planlanan Faaliyetler
       Gerçekleşen Faaliyetler
       Sürekli Faaliyetler
       Ziyaretler
       Basın Açıklamaları
       Şube Yöneticilerimiz
       Tüzüğümüz
       İletişim ve Ulaşım
       Fotoğraf Galerisi
       Site İçi Arama
       Basında HUDER

En Hit 10 Döküman
 
1 Hukuk Devleti Olmaklığın Dayan 18181
2 Yemen Gezi Notları 16401
3 Bosna Hersek Gezi Notları 16317
4 Devre tatil sözleşmelerinde di 15181
5 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14554
6 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Cumhu 12786
7 Başörtüsünün Hukuki Mahiyeti 11566
8 Mısır-Ürdün-Suriye Gezi Notlar 9785
9 Memurların Yargılanması 9112
10 AİHM'e başvuru ve sonrası 7384
 

Son Eklenen 10 Döküman
 
1 Hukuk, Hukukçu ve Hukukta Refo 5866
2 Türk Demokrasisinin 56 Yılı ve 6773
3 Öyleyse Neden 6695
4 Sunuş 5724
5 Afet Kararnameleri 6109
6 Hukukçular İçin Muhtemel Mesle 6036
7 Havana Kuralları 5623
8 Borsa ve Bölgesel Borsalar 6243
9 Memurların Yargılanması 9112
10 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14554
 

En Çok Okunan 10 Karar
 
1 Devre tatil sözleşmesinin ipta 17472
2 Devre tatil sözleşmesinin ipta 13291
3 İdari para cezaları kesinleşme 11847
4 İcra takiplerinde asgari vekal 10863
5 Vergi davalarında nisbi ve üst 8655
6 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 8485
7 Eğitime Hazırlık Ödeneği (Kırt 8307
8 Telekom Sabit Ücret İptal Kara 8203
9 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 7929
10 Devre tatil sözleşmesinin ipta 7847
 

Son Eklenen 10 Karar
 
1 Telekomun uyguladığı sabit ücr 4846
2 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 6126
3 Davayı kazanan İlam aslının al 6401
4 E-Posta Ile Sovme Sucu 5761
5 İdari para cezaları kesinleşme 11847
6 Adil yargılanma hakkı 6786
7 Tel. Hattı almadan ADSL kulla 6370
8 Evlilik nedeniyle iş akdinin f 7025
9 Başörtüsüne ilişkin iptal kara 5417
10 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 7080
 
 
Danıştay 8. D. 2007/1110 E. ve 2008/332 K.
  

Vergi davalarında nisbi ve üstsınırsız vekalet ücret
 

 

 

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2007/1110
Karar No : 2008/332

Davacı : Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı
Vekilleri : 1. Av.Mehmet Demir
Dumlupınar Mah. Süleyman Gönçer Cad. Gökhan Alpata işhanı Kat: 3 Daire : 40 AFYONKARAHİSAR
2. Hatice Gök
Dumlupınar Mah . Süleyman Gönçer Cad. Dilek Apt.A-Blok No : 7/8 - AYFONKARAHİSAR
Davalılar : 1- Adalet Bakanlığı
2- Türkiye Barolar Birliği
Çetin Emeç Bulvarı No : 46 - Balgat/ANKARA
Vekili : Av.Seray ªenfer - (Aynı yerde )

Davanın Özeti : 13.12.2006 gün ve 26375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İkinci Kısım, Birinci Bölüm 4 no'lu bendi'nin, vergi uyuşmazlıklarmdaki hukuki yardımlar karşılığında ödenecek avukatlık ücreti için üst sınır getirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Adalet Bakanlıgı'nın Savunmasının Özeti : Yüksek meblağlar içeren vergi uyuşmazlıklarında bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünde eşitliği sağlamak amacıyla hakkaniyete uygun olarak dava konusu düzenlemenin yapıldığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Türkiye Barolar Birliğinin Savunmasının Özeti :Tarife hazırlanırken vergi uyuşmazlıklarının niteliği gözetilerek takdir hakkının tamamen kamu yararı doğrultusunda kullanıldığı ve üst normlara uygun bir şekilde düzenleme yapıldığı, bu sebeple davanın reddi gerektiği, savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Volkan ÇAKMAK'ın Düşüncesi : Maktu ücrete bağlı hukuki yardımlarda ödenecek ücret başlığı altında vergi uyuşmazlıklarında nisbi olarak hesaplanacak avukatlık ücretine dava konusu miktar baz alınarak üst sınır getiren dava konusu düzenlemenin Tarifenin bütünlüğü içindeki tutarlığı bozduğu ve üst sınır getirilmesinin Tarifenin asgari had belirlemek şeklindeki amacıyla bağdaşmadığı ve dava konusu düzenlemenin iptali gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Gülsen BİŞKİN'in Düşüncesi : Dava,13.12.2006 günlü ve 26375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin
ikinci Kısım, Birinci Bölüm 4 No'lu bendinin iptali isteğiyle Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı
tarafından açılmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4467 sayılı Kanunla değişik 168 inci maddesi hükmü uyarınca hazırlanıp 13.12.2006 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmında, yargı yerlerinde, icra ve iflas dairelerinde yapılan hukuki yardımlara ödenecek ücretler, konusu para olan veya para ile değerlendirilebilse bile maktu ücrete bağlı olan hukuki yardımlar, konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki yardımlar olarak bölümlendirilmiş, iptali istenen Birinci bölüm 4'üncü bendinde., vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için a) Duruşmasız ise 350 lira b) duruşmalı ise 500 lira, şu kadarki davanın ilişkin bulunduğu vergi miktarı duruşmasızlarda 3.000.00 liraya, duruşmalılarda 4.000.00 liraya kadar olan işlerde üçüncü kısma göre avukatlık ücreti uygulanacağı belirtilmiş, üçüncü kısımda ise yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve kanusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlarda ödenecek ücretler düzenlenmiştir.

Vergi mahkemelerinde görülmekte olan işlerde yapılacak hukuki yardım karşılığı ödenecek vekalet ücretinin maktu düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğu, Avukatlık asgari ücret tarifesinin 12 inci maddesinde belirlenen istisnalardan olmadığı halde 4 nolu bentte belirlenen ücretin mi yoksa ikinci kısım ikinci bölümün 14 No'lu bendinde belirlenen ücretin mi esas alınacağının açık olmadığı, bu düzenlemenin adil ücret alma hakkına aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir.

Vergi davalarında, uyuşmazlık konusunun çok yüksek rakamlara ulaşması nedeniyle bu davalardaki hukuki yardımlar için ödenecek avukatlık ücretinin nisbi olarak hesaplanması halinde, dava sonucu aleyhine olan tarafın oldukça yüksek miktarlı vekalet ücreti ödemesi durumu doğacağından, bu halin haksız vergi istendiğini düşünen kişilerin hak arama yoluna
gitmesini engelleyeceği,ikinci kısım ikinci bölümün 14 nolu bendinin ise konusu para olmayan
ancak vergi ve idare mahkemelerinde takip edilen işleri kapsadığı, dava konusu düzenlemede, hukuka ve kamu yararına aykırılık bulunmadığından davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince duruşma için önceden belirlenen 23.01.2008 gününde davacı vekilleri Av.Mehmet Demir ile Av.Hatice Gök'ün ve davalı idarelerden Türkiye Barolar Birliği vekili Av. Seray ªenfer'in geldikleri davalı idarelerden Adalet Bakanlığı temsilcisinin gelmediği görüldükten, tarafların sav ve savunmaları ile Danıştay Savcısının düşüncesi dinlendikten sonra işin gereği görüşüldü .

Uyuşmazlık 13.12.2006 gün ve 26375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari ücret Tarifesinin İkinci Kısım, Birinci Bölüm 4 no'lu bendi'nin iptali isteminden doğmuştur. 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 4467 sayılı Yasayla değişik 168.maddesinde, baro yönetim kurullarının her yıl Eylül ayı içerisinde, yargı yerlerindeki işlemler ile diğer işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgari hadlerini gösteren birer tarife hazırlayarak Türkiye Barolar Birliğine gönderecekleri, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, baro yönetim kurullarının teklifleri de göz önüne alınmak suretiyle uygulanacak tarifenin o yılın Ekim ayı sonuna dek hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderileceği, tarifenin Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya tarife onaylandığı takdirde kesinleşeceği, ancak Adalet Bakanlığının uygun bulmadığı tarifeyi bir daha görüşülmek üzere gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri göndereceği, geri gönderilen bu tarifenin Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılacağı ve sonucun Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda aktarılan yasa hükmü uyarınca hazırlanıp, 13.12.2006 gün ve 26375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İkinci kısmında, yargı yerlerinde, icra ve iflas dairelerinde yapılan hukuki yardımlar; konusu para olsa veya para ile değerlendirilse bile maktu ücrete bağlı olan hukuki yardımlar ve konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki yardımlar olarak bölümlendirilmiş, iptali istenilen Birinci Bölüm 4. maddede, vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için a)Duruşmasız ise 350,00.-YTL b) Duruşmalı ise 500,00 YTL, şu kadar ki, davanın ilişkin bulunduğu vergi miktarı duruşmasızlarda 3.000,00 YTL'ye, duruşmalılarda 400.00-YTL'ye kadar olan işlerde üçüncü kısma göre avukatlık ücreti uygulanacağı belirtilmiş, üçüncü kısımda ise yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlarda ödenecek ücretler düzenlenmiştir. İkinci kısmın Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret başlıklı ikinci bölümünün 14. bendinde de idare ve vergi mahkemelerinde takip edilecek davalar için ödenecek avukatlık ücreti belirtilmiştir.

Aynı Tarifenin 12. maddesinde; Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya parayla değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücretinin Tarifenin üçüncü kısmına göre belirleneceği hükme bağlanmış olup, Tarifenin Üçüncü kısmında da dava konusu miktara göre avukatlık ücretinin belirlenmesi için oranlar saptanmıştır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin avukatların gerçekleştirdikleri hukuki yardımlar karşılığında alınacak avukatlık ücretini yapılacak yardımın niteliği ve uyuşmazlığın çözüleceği mercine göre tasnif eden ve bu ücretlerin asgari sınırını belirleyen bir düzenleme olduğu tartışmasızdır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünde yer alan dava konusu düzenleme ile vergi mahkemelerinde görülecek uyuşmazlıklar için ödenecek avukatlık ücreti belirlenmiş ancak, Tarifenin başka bir kısmında yer almayan bir şekilde azami bir sınır getirilmiştir. Ayrıca yukarıda ifade edildiği gibi Tarifenin ikinci Kısmının, İkinci Bölümünde konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen uyuşmazlıklar için vergi mahkemelerinde ödenecek avukatlık ücreti ayrıca sabit olarak belirlenmiş ve 12. maddede yapılan düzenleme ile konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen uyuşmazlıklar için vergi mahkemelerinde ödenecek ücretin üçüncü kısımdaki nisbi oranlar üzerinden hesaplanacağı beîirtiİmiştir.Doiayısıyİa dava koriusu düzenleme gözönüne alındığında vergi mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda alınacak avukatlık ücretleri için Tarifenin bütünlüğü içindeki tutarlılığı bozacak şekilde düzenlemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan dava konusu düzenleme, konusu para olsa ve parayla değerlendirilse bile maktu ücrete bağlı hukuki yardımlar başlığı altında düzenlendiği halde anılan hüküm ile konusu para olan ve parayla değerlendirilebilen uyuşmazlıklarda olduğu gibi nisbi oranlar üzerinden yapılacak hesaplama için üst sınır getirilmiştir. Bu durumda, Tarifenin kendi bütünlüğü içindeki tutarlılığı bozacak şekilde vergi uyuşmazlıklarında nisbi olarak hesaplanacak avukatlık ücretine dava konusu miktar baz alınarak üst sınır getirilmesine ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle 13.12.2006 gün ve 26375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İkinci Kısım , Birinci Bölüm 4 no'lu bendinin iptaline, 128.10.-YTL yargılama giderinin ve karar verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari ücret Tarifesine göre 1.100,00.-YTL vekalet ücretinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine 23.01.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: http://www.afyonbaro.org.tr

 

Bu kategoriyle ilişkili diğer kararlar
 
1 CMK Avukatlık Ücretlerinin Faizi 2884
2 Vergi davalarında nisbi ve üstsınırsız vekalet ücret 8656
3 İcra takiplerinde asgari vekalet ücreti 10863
4 Stajyer avukatların sigortalı çalışması 3734
 

  Okunma Sayısı: 8656 Ekleyen: Av. Özgür SOLAK

   
Üye Girişi

Şifre:

 


Haftanın Karikatürü


Anket

CUMHURBAŞKANI KİM OLSUN ?

Toplam Oy : 496

 
2007-20010 © Huder.org