Alternatif Menü
       Ana Sayfa
       Huder Forum
       Dergimiz
       Dokümanlar
       Site Üyeleri
       İnternet Bağlantıları
       Yargı Kararları
       Planlanan Faaliyetler
       Gerçekleşen Faaliyetler
       Sürekli Faaliyetler
       Ziyaretler
       Basın Açıklamaları
       Şube Yöneticilerimiz
       Tüzüğümüz
       İletişim ve Ulaşım
       Fotoğraf Galerisi
       Site İçi Arama
       Basında HUDER

En Hit 10 Döküman
 
1 Hukuk Devleti Olmaklığın Dayan 18010
2 Yemen Gezi Notları 16145
3 Bosna Hersek Gezi Notları 16064
4 Devre tatil sözleşmelerinde di 14997
5 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 13998
6 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Cumhu 12575
7 Başörtüsünün Hukuki Mahiyeti 11368
8 Mısır-Ürdün-Suriye Gezi Notlar 9569
9 Memurların Yargılanması 8900
10 AİHM'e başvuru ve sonrası 7257
 

Son Eklenen 10 Döküman
 
1 Hukuk, Hukukçu ve Hukukta Refo 5726
2 Türk Demokrasisinin 56 Yılı ve 6625
3 Öyleyse Neden 6556
4 Sunuş 5574
5 Afet Kararnameleri 5999
6 Hukukçular İçin Muhtemel Mesle 5904
7 Havana Kuralları 5501
8 Borsa ve Bölgesel Borsalar 6103
9 Memurların Yargılanması 8900
10 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 13998
 

En Çok Okunan 10 Karar
 
1 Devre tatil sözleşmesinin ipta 17303
2 Devre tatil sözleşmesinin ipta 13102
3 İdari para cezaları kesinleşme 11540
4 İcra takiplerinde asgari vekal 10678
5 Vergi davalarında nisbi ve üst 8422
6 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 8334
7 Eğitime Hazırlık Ödeneği (Kırt 8163
8 Telekom Sabit Ücret İptal Kara 8051
9 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 7828
10 Devre tatil sözleşmesinin ipta 7698
 

Son Eklenen 10 Karar
 
1 Telekomun uyguladığı sabit ücr 4747
2 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 5920
3 Davayı kazanan İlam aslının al 6261
4 E-Posta Ile Sovme Sucu 5586
5 İdari para cezaları kesinleşme 11540
6 Adil yargılanma hakkı 6567
7 Tel. Hattı almadan ADSL kulla 6204
8 Evlilik nedeniyle iş akdinin f 6845
9 Başörtüsüne ilişkin iptal kara 5262
10 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 6938
 
 
Kayseri 1. İdare Mh. 2007/562 E. ve 2008/333 K.
  

Eğitime Hazırlık Ödeneği (Kırtasiye Yardımı)
 

 

 

T.C.
KAYSERİ
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2007/562
KARAR NO : 2008/333


DAVACI : METE BURUBATUR

[VEKİLİ] : AV. NEDİM OLGUN
Babalık Mah. Vatan Cad.Selay İşhanı No :6/403 Selçuklu/KONYADAVALI : ACIGÖL KAYMAKAMLIĞI Acıgöl/NEVŞEHİR


DAVANIN ÖZETİ : Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, 4 Temmuz İlköğretim Okulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başında ödenen 450,00-YTL'lik öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tarafına verilmesi istemiyle yapılan başvurusunun reddine ilişkin 04.10.2007 tarih ve 1835 sayılı Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin, hazırlık ödeneğinin bir yıl boyunca ortaya çıkabilecek ders araç ve gereçleri ihtiyacının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla ödendiği, ders döneminin başında görevine başladığı, tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile verilmeyen ödeneğin idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma dilekçesi verilmemiştir.

TÜ RK MİLLETİ ADINA

Karar veren Kayseri 1. İdare Mahkemesi Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü:
Dava, Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, 4 Temmuz İlköğretim Okulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başında ödenen 450,00-YTL'lik öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tarafına verilmesi istemiyle yapılan başvurusunun reddine ilişkin 04.10.2007 tarih ve 1835 sayılı Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin iptali ve verilmeyen ödeneğin idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32. maddesinde; " Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup;fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları,cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici,eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek miktarda,öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer alan hükmün değerlendirilmesinden, öğretim hizmetleri sınıfında görev yapanlara her yıl belirli oranda destek olmak ve eğitim öğretim yılına başlanmasında okul içerisinde oluşacak ihtiyaçları karşılamak amacı ile böyle bir ödeneğin oluşturulduğu ve ödeneğin verilme zamanı olarak da öğretim yılının başladığı ayın belirlendiği anlaşılmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının öğretim yılının başladığı tarihte askerlik hizmetini ifa etmek üzere ücretsiz izne ayrıldığından fiilen görevde olmadığı; ancak 03.10.2007 tarihinde askerlik yükümlülüğünün sona ermesi ile göreve başladığı; 2007-2008 eğitim-öğretim başında ödenen 450,00-YTL'lik eğitime hazırlık ödeneğinin verilmesi istemiyle yapılan 03.10.2007 tarihli davacı başvurusunun "03.10.2007 tarihi itibariyle göreve başladığından sözkonusu hazırlık ödeneğini alamayacağından" bahisle 04.10.2007 tarih ve 1835 sayılı Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işlemi ile reddi üzerine bakılmakta olan iş bu davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Uyuşmazlıkta, eğitime hazırlık ödeneğinin öğretmenlerin eğitim-öğretim yılı başında ihtiyaçlarını temine katkıda bulunmak amacına yönelik olduğu ve davacının da eğitim-öğretim yılının başında askerde olması nedeniyle 03.10.2007 tarihinde göreve başladığı gözönünde bulundurulduğunda; davacı açısından bu tarih itibariyle eğitim öğretim yılının başı olarak kabul edilmesinin yasanın amacına uygun olacağı sonucuna varıldığından tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Öte yandan, davacıya verilmeyen 2005-2006 eğitime hazırlık ödeneğinin davalı idarece yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi Anayasa gereği zorunluluktur.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptali ile davacıya ödenmeyen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin idareye başvuru tarihi olan 03.10.2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte hesaplanarak davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 46,40-YTL yargılama giderinin ve karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 350,00-YTL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta ücreti avansından artan 22,00-YTL'nin istemi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğini izleyen tarihten itibaren 30 gün içinde Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 31.03.2008 tarihinde karar verildi.

HAKİM
SİNAN ÇINAR
97711

Kaynak: Av. Nedim OLGUN

 

Bu kategoriyle ilişkili diğer kararlar
 
1 Eğitime Hazırlık Ödeneği (Kırtasiye Yardımı) 8164
2 4/B'li personelin fazla çalışma hakkı 3415
3 Derece/kademenin memuriyetten önceki öğrenim durumuna göre saptanması 5672
 

  Okunma Sayısı: 8164 Ekleyen: Av. Nedim OLGUN

   
Üye Girişi

Şifre:

 


Haftanın Karikatürü


Anket

CUMHURBAŞKANI KİM OLSUN ?

Toplam Oy : 489

 
2007-20010 © Huder.org