Alternatif Menü
       Ana Sayfa
       Huder Forum
       Dergimiz
       Dokümanlar
       Site Üyeleri
       İnternet Bağlantıları
       Yargı Kararları
       Planlanan Faaliyetler
       Gerçekleşen Faaliyetler
       Sürekli Faaliyetler
       Ziyaretler
       Basın Açıklamaları
       Şube Yöneticilerimiz
       Tüzüğümüz
       İletişim ve Ulaşım
       Fotoğraf Galerisi
       Site İçi Arama
       Basında HUDER

En Hit 10 Döküman
 
1 Hukuk Devleti Olmaklığın Dayan 18138
2 Yemen Gezi Notları 16339
3 Bosna Hersek Gezi Notları 16274
4 Devre tatil sözleşmelerinde di 15139
5 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14405
6 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Cumhu 12738
7 Başörtüsünün Hukuki Mahiyeti 11528
8 Mısır-Ürdün-Suriye Gezi Notlar 9726
9 Memurların Yargılanması 9056
10 AİHM'e başvuru ve sonrası 7353
 

Son Eklenen 10 Döküman
 
1 Hukuk, Hukukçu ve Hukukta Refo 5834
2 Türk Demokrasisinin 56 Yılı ve 6739
3 Öyleyse Neden 6664
4 Sunuş 5697
5 Afet Kararnameleri 6078
6 Hukukçular İçin Muhtemel Mesle 6001
7 Havana Kuralları 5598
8 Borsa ve Bölgesel Borsalar 6213
9 Memurların Yargılanması 9056
10 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14405
 

En Çok Okunan 10 Karar
 
1 Devre tatil sözleşmesinin ipta 17429
2 Devre tatil sözleşmesinin ipta 13245
3 İdari para cezaları kesinleşme 11750
4 İcra takiplerinde asgari vekal 10804
5 Vergi davalarında nisbi ve üst 8587
6 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 8453
7 Eğitime Hazırlık Ödeneği (Kırt 8264
8 Telekom Sabit Ücret İptal Kara 8169
9 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 7892
10 Devre tatil sözleşmesinin ipta 7808
 

Son Eklenen 10 Karar
 
1 Telekomun uyguladığı sabit ücr 4825
2 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 6040
3 Davayı kazanan İlam aslının al 6343
4 E-Posta Ile Sovme Sucu 5698
5 İdari para cezaları kesinleşme 11750
6 Adil yargılanma hakkı 6733
7 Tel. Hattı almadan ADSL kulla 6314
8 Evlilik nedeniyle iş akdinin f 6963
9 Başörtüsüne ilişkin iptal kara 5363
10 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 7025
 
 
TÜZÜĞÜMÜZ

1. BÖLÜM

DERNEĞİN ADI :

Madde 1 - Derneğin adi HUKUKÎ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ' dir. Derneğin kısa adi HUDER' dir.

 DERNEĞİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ:

Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dır. Dernek uygun gördüğü yerlerde şube açabilir. Şubeler Yönetim kurulu kararı ile açılır. Şubelerin yetki ve faaliyetleri yönetmelikle düzenlenir.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ :

Madde 3- Hukuk fakültelerinden veya adalet meslek yüksek okullarından olan üyelerinin; Sosyal ve Mesleki sahada yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, mesleki bilgi, gelenek ve kültürlerini artırmak, sağlıklı ve istikrarlı bir hukuk düzenini temini amacıyla;

a) Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminin milli ve çoğulcu demokrasiye bağlı hukuk devleti ruhuna uygun bir anlayışla araştırılmasını, geliştirilmesini ve uygulanmasını temine çalışır.

b) Tüm olarak hukuk biliminde, Türk hukukunda, bu hukukun türlü konularında ve öteki bilim konuları ile olan ilişkileri üzerinde araştırma ve inceleme yapar ve gerekli görürse yaptırır.

c) sağlıklı ve istikrarlı bir hukuk düzeninin tanzimi için gerekli araştırmaları yapar.

d) Türkiye Cumhuriyetinin, yargı, yasama ve yürütme organlarının ve bu organlara bağlı olarak kamuya hizmet sunan kuruluşların, meselelerini gerektiği şekilde inceler veya incelettirir. Gerekirse bu konularda üniversiteler ve benzeri bilimsel kurumlarla işbirliği yapar.

e) Mesleki, sosyal ve kültürel konularda toplantılar, seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar açık oturumlar, toplantı ve gösteriler yapar, yarışmalar düzenler ve kamuoyu oluşturucu tüm yasal faaliyet yöntemlerini kullanır.

f) Anayasada belirtilmiş veya evrensel hukuk normlarına uygun insanca yasamanın gereği olan temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasına ve ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemelere ve uygulamalara son verilmesi için çalışır.

g) Yasama ve idari alanlardaki kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapar, hukuki referans ve araştırma servisleri kurar ve yönetir.

h) Hukukun geliştirilmesi, kitlelere yayılması, örgütlenmesi ve araştırılmasını temin etmek amacıyla kurs, serbest ders, seminer ve benzeri programlı faaliyetler düzenler. Mevcut hukuki mevzuata uygun olmak koşulu ile Hukuk Enstitüleri kurarak bilimsel faaliyette bulunur.

i) araştırma, anket, inceleme ve her türlü çalışma sonuçlarını gereğine göre Türkçe ve yabancı dillerde basılacak veya başka türlü çoğaltılacak kitap, dergi ve benzeri yayınlarla açıklar, süreli ve süresiz yayınlarda bulunur. Bu faaliyetlerini sanal yayıncılık yoluyla da sürdürür.

i) Hukuk eğitimi yapan basarili şahıslara yetişmeleri için yurtlar açar, burslar verir.

j) Üyelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardim fonları kurar ve huzurevleri açar.

k) Mesleki araştırmalar için gerekli lisan kursları açar, gezileri tertip eder, lokaller açar.

l) Amacına ulaşmak için Dernek genel Kurulunun veya yönetim kurulunun uygun göreceği ve mevzuatın yasaklamadığı başka yöntemlerle benzer faaliyetlerde bulunur.

m) HUDER bu tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası; sosyal yardim faaliyetler için çocuk bakim yuvası, huzur evi, as ocağı; sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve meskun yerler dışında kamp tesislerini gerekli izinleri alarak kurup ve isletebilir.

n) Ulusal ve uluslararası hukukun evrensel ilkelerinin korunması ve geliştirilmesi için amaçlarına uygun olarak ve hukuki mevzuata aykırı olmamak koşulu ile diğer ülkelerdeki benzeri dernekler üniversiteler, öğretim kurumları ve benzeri kuruluşlar ile işbirliğine girerek üye olabilir. yurt içinde ve dışında gerekli çalışmaları yapar.

o)..Hudur, mevzuat çerçevesinde ayni amaçlara uygun faaliyet gösteren federasyon kurulmalarında yer alabilir üye olabilir çalışmalarına iştirak edebilir ve yurtdışında şube açabilir

DERNEĞİN KURUCULARI :

Madde 4- Derneğin kurucuları adları, soyadları, meslekleri, ikametgah ve tabiiyetleri aşağıda belirtilen kişilerdir.

2. BÖLÜM

ÜYELİK, ÜYELİĞE GİRME, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, ÜYELERİN HAKLARI :

Madde 5- 18 Yasini doldurmuş, Fiil ehliyetine sahip olan ve dernek üyesi olmasına yasal engel bulunmayan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olmak için başvuru yapabilir .

ÜYELİĞE GİRME :

Madde 6- Derneğe üye olma talebi, dernek başkanlığına iletilir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak müracaatları en çok otuz gün içinde kabul veya isteğin reddi seklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine duyurmak zorundadır.

 ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

Madde 7- Dernek üyeliği, dernekten çıkma veya çıkarılma ile sona erer. Üyeler, yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten her zaman çıkabilirler. Ancak, her üye altı ay önceden yazılı olarak bildirmek kaydı il dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten çıkan veya çıkarılan kimselerin üyelikte bulunduğu süreye ait ödenmemiş aidat borçları varsa bunların Yönetim kurulunca takip ve tahsili zorunludur.

2908 sayılı Yasanın 17. maddesinde belirtilen durumların tespiti halinde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulunca silinir. Ayrıca; a) Üst üste iki yıl üyelik aidatı ödemeyen,

b) Derneğin amacıyla bağdaşmaz davranışları görülen bu amaca ulaşma yolundaki faaliyetlere samimi ve bilimsel olmayan söz ve hareketleriyle karşı çıkarak tedirginlik uyandıran veya bilimsel ve samimi olsa da dernek çevresinde umumi kabul görmeyen söz ve hareketleri ile huzursuzluk yaratan yahut rasgele üçüncü şahıslara veya kamuoyuna karşı derneğin amacını veya faaliyet tarzını veya faaliyetlerini dernek kurullarını ,görevlilerini yetkililerini kötüleyen türden davranışlarıyla derneği veya onun kurullarını veya yetkilerini üzücü" durumlara sokarak Dernek camiasında asabiyet uyandıran, yetkili kılınmadığı halde dernek tüzel kişiliğini, kurullarını ve yetkilerini üçüncü şahıslara karşı temsile kalkışan, mazur görülemeyecek davranışlara derneği mevzuat hükümlerine muhalefet eder durumuna düşüren,üyelik sıfatını haksiz bir menfaat için vesile yapmakta olduğu anlaşılan, dernekler kanunundaki yasaklara aykırı hareket eden dernek lokallerinde ve çalışmalarında dernek tarafından tertiplenen toplantılarda vakar ve ciddiyet dışı tatsız ve üzücü davranışları görülen, dernek için manevi bir engel teşkil eden derneğin mahiyeti ve amacı itibari ve çalışmaları bakımından üyelik sıfatını taşımakta dernek için manevi bir engel teşkil eden ve dernek camiasında arzulanmaz hale geldiği anlaşılan üyeler, yönetim kurulu tarafından vahamet ifade etmediği hallerde uyarılır ve vahim görülen hallerde disiplin kuruluna sevk ettiği üyenin kesin karara kadar dernek merkez şube ve lokallerine girmesine toplantı ve çalışmalara katılmasını dernek üyeliği sıfatını kullanmasını yasaklayabilir. Ayrıca dernek amaçlarına ve Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket eden üye hakkında Yönetim Kurulunun sevki ile, Disiplin Kurulunca "uyarma" üyenin hareketinde ısrarı halinde ise, "üyelikten çıkarma" kararı verilir.

 ÜYELERİN HAKLARI :

Madde 8- Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakki vardır. Üye hakkini bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakki yoktur. 7. maddeye göre üyelikten çıkarılanlar Dernek Genel Kuruluna başvurarak, kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.

3. BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI,GÖREV VE YETKİLERİ

 DERNEK ORGANLARI:

Madde 9- Dernek,

a) Merkez Genel Kurulu,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Denetleme Kurulu,

d) Merkez Disiplin Kurulu,

e) Merkez Onur Kurulu,

f) Merkez İstişare Kurulundan oluşur.

DERNEK GENEL KURULU VE TOPLANMASI :

Madde 10- Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. olağan genel kurul toplantıları iki yılda bir Mayıs ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılır. olağanüstü genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin tamamının beste birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahallin Sulh Hukuk Hakimliği'nden toplantıya çağırması talep edilebilir.

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ :

Madde 11- Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakki bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste de eklenir.

toplantı başka bir sebep ile geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin mülki amirliğine duyurulur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI :

Madde 12- Genel Kurul toplantıları, önceden haber vermek suretiyle dernek merkezinin bulunduğu şehrin dışında da yapılabilir. Genel Kurul, tüzüğe göre Genel Kurula katılabilecek üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Gündemde tüzük değişikliği veya derneğin feshi maddesinin bulunması halinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter şayi sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu takdirde, toplantıya katılan üye şayisi Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam şayisinin toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

Madde 13- Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, yer ve saatte yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenecek listedeki adlarının karsısını imzalayarak toplantı yerine girerler.

12. maddede belirtilen tam şayi sağlanmışsa, bu durum tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserini toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve en az bir katip seçilir. başkan Genel Kurulu yönetir. Katibin hazırladığı ve imzaladığı tutanağı kendisi de imzalayarak diğer toplantı belgeleri ile Yönetim Kuruluna teslim eder.

toplantıda görüşülecek konular gündemle sinirlidir. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 14- Dernek Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Derneğin amacına uygun kararlar almak,

b) Dernek organlarını seçmek,

c) Dernek tüzüğünü değiştirmek,

d) Dernek şubelerinin açılması konusunda karar almak ve genel yönetim kuruluna yetki vermek,

e) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun dönem içindeki çalışma ve denetleme raporları ile bilanço ve gelir gider cetvellerini incelemek, bunlar hakkında karar almak gelecek dönem çalışmalarına tekliflerde bulunmak.

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.

g) Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

h) derneği feshetmek.

i)Tüzükteki amaçların gerçekleştirilmesi konusunda ve 2908 şayili Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu ve diğer mevzuat ve gerçekleşecek mevzuat değişiklikleri gereğince yapılması mecburi tüm konularda, icap eden muamelelerin gerçekleştirilmesi veya konulması gerekli yasakların ihdası için tüzük değişikliği yapılmasına gerek olmaksızın karar almak ve gerekli yetki devirlerini yapmak

j) 2908 şayili kanun ve ilgili diğer mevzuat ve gerçekleşecek diğer mevzuat değişiklikleri sebebiyle yapılması mecburi tüzük değişikliklerini yapmak�

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ :

Madde 15- Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 13 asil ve 13 yedek üyeden oluşur. Üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sıra ile yedek üyeler göreve çağrılır.

Yönetim kurulu üye şayisi yedeklerinde getirilmesinden sonra tam sayının yarısından aşağı düşerse Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunca Genel Kurul toplantıya çağrılır. Çağrının yapılamaması halinde, dernek üyelerinden biri mahallin sulh hukuk hakimliğinden, Genel Kurulun toplanmasının sağlanmasını talep edebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ:

Madde 16- Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarında görev taksimatı yapar. Genel başkan derneği temsil eder. Tüzük hükümleri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre dernek islerini yürütür. toplantıları yönetir. Genel Başkanın görevlendirdiği bir Genel başkan Yardımcısı, Genel başkan olmadığı zamanlarda Genel Başkana vekalet eder. Genel başkan Yardımcılarının görevleri, ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Yönetim kurulu gerek görürse yeni Genel başkan Yardımcıları ihdas eder. Muhasip, derneğin muhasebe ve mali islerini yürütür. Genel Sekreter dernek kayıtlarını usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar. Yazışmaları yapar ve Genel başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Madde 17- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) derneği temsil etmek,

b) aralarında yaptıkları görev bölümü sonucunda bu görevlerin yerine getirilip getirilmediğini takip ve kontrol etmek,

c) Dernek Genel Kurulunca kabul edilen bütçeyi ve alınan kararları uygulamak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

d) Üyeliğe kayıt ve üyeliğin sona erdirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

e) Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını sağlamak, şube kuruluşlarına yetki vermek ve gerek gördüğünde şube yönetimini feshetmek,

f) Derneğin tüzüğünde yer alan diğer görevleri yapmak.

DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ :

Madde 18- Denetleme Kurulu Genel kurulca gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Aşağıdaki görevleri yapar.

a) Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az altı ayda bir denetlemek ve eksik ve yanlış hususları yönetim kuruluna bildirmek,

b) Dönem içinde dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir rapor ile genel kurula sunmak,

c) Gerekli hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

d) Üyeliğe kayıt, son verme işlemlerini tüzük ve yasalara uygunluğunu kontrol etmek,

e) Dernek Yönetim Kurulunun mali islerle ilgili toplantılarına oy hakki olmaksızın katılmak,

f) Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak.

ONUR KURULU :

Madde 19- Onur Kurulu, Yönetim Kurulunca seçilecek kişilerle doğal üyelerden oluşur. doğal üyeler daha önceden Derneğin Genel Başkanı olarak görev yapmış olanlardır. Ancak haklarında Dernek üyeliğinden çıkarılma kararı verilenler Onur Kurulu üyesi olmazlar.

İSTİŞARE KURULU :

Madde 20- İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şahıslardan ve bu şahıslardan oluşturulacak alt komisyonlardan oluşur.

 

DİSİPLİN KURULU :

Madde 21 : Disiplin Kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, yönetim kurulu tarafından kendisine sevk edilen dernek üyeleriyle ilgili soruşturmayı 30 gün içinde tamamlayarak kararını verir. Kurul, soruşturmayı yürütmek üzere kendi üyelerinden birini görevlendirebilir. Disiplin Kurulu kararları aleyhine ilgililerce Genel Kurula itirazda bulunulabilir.�

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

Madde 22- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu, başkan tarafından yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri, tarihleri, meslekleri ve ikametgahları mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR :

Madde 23- Dernekçe tutulacak defter ve kayıtlar aşağıdadır.

a) Üye kayıt defteri: derneğe girenlerin kimliklerini, derneğe giriş tarihlerini, aylık veya yıllık aidatlarını gösteren defterdir.

b) Karar defteri: Dernek Yönetim Kurulunca alınan karalar, tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydolunur. Kararlar altı başkan ve üyelerince imzalanır.

c) Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

d) Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

e) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe kesin hesap ve bilançoların islendiği defterdir.

f) Demirbaş defteri: derneğe ait demirbaşların kaydedildiği defterdir.

Bu maddede şayili olan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

4. BÖLÜM

 

ŞUBELERİN KURULUSU VE YETKİLERİ

ŞUBELERİN KURULUSU :

Madde 24- Dernek her il ve ilçede şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şube açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaatta bulunabilir. şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

ŞUBELERİN ORGANLARI :

Madde 25- Şubelerde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu bulunur. Bu kurullar kendi il ve ilçe sınırları içinde, merkez genel kurulu, yönetim kurulu ve denetleme kuruluna verilen görevlerden merkezlerdeki kurullara verilen özel yetkiler dışındaki tüm yetkileri kullanır.

şube yönetim kurulu şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyeler göreve çağrılır.

şube de, bir başkan, bir başkan yardımcısı, muhasip ve sekreter bulunur.

Denetim kurulu 1 asil 1 yedek üyeden oluşur.

ŞUBELERİN GENEL KURULDA TEMSİLİ :

Madde 26- Merkez Genel Kurulu toplantılarında şubeler en az bir üye ile temsil edilir. Üye şayisi 50'yi geçen şubeler 3, 100'ü geçen şubeler 5 ve 200'ü geçen şubeler ise 10 üye ile temsil edilir. Üye seçimi şube Genel Kurulunda kendi üyeleri arasından seçilir. Şubeler Genel kurullarını, Merkez Genel Kurulu toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadır.

 

MALI KONULAR :

Madde 27- Mali konular, derneğin gelirleri ve derneğe yapılacak olan yardim ve şartlarıyla gelir ve giderlerdeki usulleri ve taşınmaz mal edinme hususlarını kapsar.

DERNEĞİN GELİRLERİ VE DERNEĞE YAPILACAK OLAN YARDIM VE ŞARTLARI :

Madde 28- Derneğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur;

a) Üye aidatları. Aidat miktarı yıllık 60.000.000 TL.dir.

b) Bağış, yardim ve vesayet suretiyle bağış ve yardımlar

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d) 2908 şayili Dernekler kanununun 60. Maddesinin 2 inci bendinde belirtilen

dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

e) Yardim toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

Dernek, 2908 şayili dernekler Kanununun 61. Maddesi hükümleri dahilinde dernek amaçlarına aykırı olmamak şartıyla ve derneğin amacını sağlamak konusunda açıkça belirlenmesi kaydıyla siyasi partilerden, isçi ve işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan yardim alabilir yada bu kurum ve kuruluşlara yardim yapabilir. Ayrıca kamu yararına faaliyet gösterebilme statüsünü kazandıktan sonra Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müesseseler ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlardan yardim alabilir.

 

GELİR VE GİDERLER USULÜ:

Madde 29- Dernek gelirleri, alindi belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle yapılır. Bu belgeler beş yıl süreyle saklanır.

Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılan alindi belgeleri Maliye Bakanlığından temin edilir. Maliye Bakanlığı yazılı alindi belgesi talebini 30 gün içinde karşılayamazsa, dernek �alindi belgesi� (makbuz) bastırır. Bu belgeleri (makbuzları) mahallin en büyük mülki amirine onaylatarak, bağış ve aidat toplayabilir.

Derneğin bastırdığı alindi belgesinde ödeme miktarı ve ödemede bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye Bakanlığınca resmi alindi belgesi (makbuz) sağlandıktan sonra özel alindi belgesi (makbuz) kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişilerin dernek yönetim kurulunun alacağı bir kararla belirlenmesi ve bu kararın mahallin en büyük mülki amirliğince tescili gerekir.

Dernek adına gazete, dergi ve diğer basili eserler vererek bunlar karşılığında para ve başkaca yardim toplanmaz. İmsakiye ve takvim basili eser niteliğinde değildir.

Dernek gelir ve gider işlemlerinin sonuçları konusunda 2908 şayili Dernekler kanununun değişik 45 madde hükümlerine uygun olarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen sekle uygun olarak düzenlenecek beyannameyi yıl sonu itibariyle mahallin en büyük mülki amirine verir. Bu husustaki sorumluluk genel kurulca yetki devri gerektirmeksizin Yönetim kuruluna aittir.

 

DERNEĞİN DIŞ DENETİMİ :

Madde 30- Derneğin diş denetimi, organları dışında yetkili mercilerin yapacağı denetimi ifade eder. 2908 şayili Yasa' nine 45. maddesine göre yapılacak olan bu denetlemelerde her an hazırlıklı bulunup ve denetimcilere derneğin bütün faaliyetleri konusunda dürüstlük içinde doğru bilgiler verilir. Aksine davranışların sonucu olan görevden uzaklaştırma tasarrufuna mahal verilmemeye çalışılır.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ :

Madde 31- Dernek tüzüğünde değişiklik yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye şayisi , merkez yönetim ve denetleme kurulları üye tam şayisi toplamının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin en az üçte ikisinin oyuyla verilir.

 

5. BÖLÜM

 

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ , FAALİYETTEN ALIKOYMA, TASFİYE

 

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ :

Madde 32 -Dernek tüzel kişiliği, genel kurul ve mahkeme kararıyla feshi, kendiliğinden dağılmış sayılma veya mahkeme kararıyla kapatılma hallerinde sona erer.

GENEL KURULUN FESHİ :

Madde 33 -Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler üye şayisi ne olursa olsun fesih konusu görüşebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MAHKEME KARARIYLA FESİH :

Madde 34- Derneğin olağan Genel kurul toplantısı, tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulmaz ve mahallin en büyük mülki amirinin yazılı ihtarlarına rağmen, bu zorunluluk 3 ay içinde yerine getirilmezse mahallin en büyük mülki amirinin ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla fese edilebilir.

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA :

Madde 35- Dernek; kuruluş amaç şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya bu TÜZÜĞÜN 12. maddesinde belirtilen yeter şayisinin bulunamaması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. kendiliğinden dağılma halinin tespiti Sulh Hukuk Hakiminin kararı ile olur.

MAHKEME KARARIYLA KAPATILMA :

Madde 36 -Dernek, 2908 şayili Yasa ve diğer yasalarla öngörülen hallerde, derneğin suç kaynağı haline gelmesi durumunda mülki amirliğin veya Cumhuriyet Savcılığının istemi üzerine mahkemece temelli kapatılır. Derneğin suç kaynağı haline geldiğinin tespiti 2908 şayili Yasanın 53. maddesinde öngörülen hallerin mahkeme kararıyla belirlenmesiyle mümkündür.

DERNEĞİN FAALİYETTEN ALIKONULMASI :

Madde 37 -Dernek, mahkeme kararı veya valilik kararıyla faaliyetten alıkonulabilir. Mahkeme davanın her safhasında istem üzerine veya kendiliğinden derneğin her türlü faaliyetini yasaklayabilir. Valilik veya valiliğin emriyle ilçe kaymakamlığının 2908 şayili yasanın 54. maddesinde belirtilen sebep ve sekle uygun olarak derneği faaliyetten alıkoyabilir. Derneğin faaliyetten alıkonulması halinde, maddi ve hukuki varlıklarının korunması için mahallin sulh mahkemesince kayyım tayin edilir.

TASFİYE :

Madde 38 -Dernek feshedildiği veya kendiliğinden dağılmış sayıldığı hallerde mal, para ve hakları ayni amaç doğrultusunda çalışan bir derneğe devredilir.

6. BÖLÜM

 

YASAKLAR, TÜZÜKTE OLMAYAN HUSUSLAR, LOKAL AÇMA, YÜRÜRLÜLÜK VE YÜRÜTME

YASAKLAR :

Madde 39- Dernek faaliyetlerinde, 2908 şayili yasanın ve diğer yasaların önerdiği yasaklar ve emirlere titizlikle riayet edilir. Yanında veli veya vasi olmadan 18 yasından küçüklerin veya orta öğrenim öğrencilerinin dernek merkezine ve şubelere girmeleri yasaktır.

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HUSUSLAR :

Madde 40 -Bu tüzükte bulunmayan hususlarda 2908 şayili Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

LOKAL AÇMA :

Madde 41 -Dernek, merkez ve şubeleri mahallin mülki amirinden izin almak suretiyle bir lokal açabilir.

YÜRÜTME :

Madde 42 -Bu tüzük hükümlerini uygulamak ve riayeti sağlamakla Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

YÖNETİM KURULU

NO

A D I VE S O Y A D I

G Ö R E V I

I M Z A

1-

Yakup ERIKEL

Baskan

.........................................

2-

Cavit ÖZTÜRK

BaskanYardimcisi

.........................................

3-

Önder ATASEVEN

Muhasip

.........................................

4-

Ismail AYDOS

Sekreter

.........................................

5-

Hüseyin KAYA

Asil Üye

.........................................

6-

Süleyman ÜNLÜ

Asil Üye

.........................................

7-

Alaattin VAROL

Asil Üye

.........................................

8-

Ayse GÜNEY

Asil Üye

.........................................

9-

Celalettin GÜRSES

Asil Üye

.........................................

10-

Fatma GÜNES

Asil Üye

.........................................

11-

Havva KARASAHIN

Asil Üye

.........................................

12-

Muharrem ÖZKAYA

Asil Üye

.........................................

13-

Rana Erpolat KAYA

Asil Üye

.........................................

14-

Seref MALKOÇ

Asil Üye

.........................................

15-

Yasar GÜRKAN

Asil Üye

.........................................

16-

Ömer OGUR

Asil Üye

.........................................

17-

Saban GÜRBÜZ

Asil Üye

.........................................

18-

Hasan ÇINAR

Asil Üye

.........................................

19-

Samir ALTINKAYNAK

Asil Üye

.........................................

20-

Ilhan BIÇER

Asil Üye

.........................................

21-

Mehmet PARLAK

Asil Üye

.........................................

22-

Süleyman BALABAN

Asil Üye

.........................................

23-

Mücahit KANPOLAT

Asil Üye

.........................................

 


   
Üye Girişi

Şifre:

 


Haftanın Karikatürü


Anket

CUMHURBAŞKANI KİM OLSUN ?

Toplam Oy : 496

 
 
2007-20010 © Huder.org